Samsung » Smsung bevėjai kondicionieriai

Samasung bevėjis ELITE-GEO 3.5/4.0KW kondicionierius

Samasung bevėjis ELITE-GEO 3.5/4.0KW kondicionierius

Bevė­jis reži­­mas. Kondi­cio­nie­rius turi perfo­ruotą korpusą (su 23000 tūkst. skylu­čių) ir tempe­ra­tū­­ros palai­ky­mui pata­l­­poje (vėsi­nimo režime) gali auto­­ma­ti­š­kai arba ranki­niu būdu užda­ryti oro nukrei­pimo svir­telę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevėju režimu.
Wi-Fi valdy­­mas. Įren­ginį galima valdyti tele­fonu.
Kondi­cio­nie­rius turi dviejų pakopų auši­nimą: greito auši­nimo reži­mas ir bevė­jis auši­nimo reži­mas.
Įranga turi sausi­nimo funk­ciją.
Šiame mode­lyje yra inte­­gruo­tas jude­sio apti­kimo juti­k­lis. Vėsi­nant patalpą, regu­liuo­jama svir­telė, kad oro srau­tas būtų nukrei­pia­­mas nuo žmonių, o šildant – atvirk­š­čiai.
Ener­gi­jos taupy­­mas. Taupy­da­­mas elek­t­­ros ener­giją, įren­gi­nys auto­­ma­ti­š­kai įjun­gia bevėjį režimą, kai žmonių nėra pata­l­­poje.
Kondi­cio­nie­­rių susie­­jus su tele­fonu, jis gali pradėti veikti, kai esate netoli namų.
Kamba­­rio oro sąlygų anali­za­vi­­mas. Kad įranga būtų naudo­jama efek­ty­viau­siai, kondi­cio­nie­rius pats auto­­ma­ti­š­kai anali­zuoja kamba­­rio sąly­gas ir remia­n­tis varto­tojo pagei­dau­jama tempe­ra­tūra bei lauko tempe­ra­tūra, persi­­ju­n­gia į tinka­miau­sią režimą.
„Tri-Care“ filt­ras. Užti­k­rina oro higie­ni­š­­kumą – oras išva­lo­­mas nuo buiti­nių dulkių dale­­lių, gyvūnų plaukų, suma­ži­na­­mas virusų ir bakte­­rijų kiekis ore.
Kondi­cio­nie­rius įspėja, kada laikas pakeisti filt­­rus.
Dingus elek­t­­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­­ra­dus – įranga dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
Kondi­cio­nie­rius turi skai­t­me­ninį ekraną.
Šalt­ne­­šis – R32.
Komp­lekte su nuoto­li­nio valdymo pulte­liu.

Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo energijos klasė
A+++
Šildymo energijos klasė
A+++
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
0.9/3.5/4.8
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
0.8/4.0/7.3
Nominali šaldymo galia, kW
3.5
Nominali šildymo galia, kW
4
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.95
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
8.5
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
4.26
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
5.1
Wi-Fi
Yra
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.18/0.885/1.45
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.15/0.94/2.28
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.2/4.1/6.4
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.0/4.4/10.0
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
10.6/9.1/7.1
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
45
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
40.0/-/16.0
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
46.0/-
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
889x299x215
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
790x548x285
Vidinio bloko svoris, kg
10.6
Išorinio bloko svoris, kg
32.5
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
15
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
8
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")