Samsung » Smsung bevėjai kondicionieriai

SAMASUNG BEVĖJIS ELITE - GEO 2.5/3.2KW KONDICIONIERIUS

SAMASUNG BEVĖJIS ELITE - GEO 2.5/3.2KW KONDICIONIERIUS

Bevė­jis reži­mas. Kondi­cio­nie­rius turi perfo­ruotą korpusą (su 23000 tūkst. skylu­čių) ir tempe­ra­tū­ros palai­ky­mui patal­poje (vėsi­nimo režime) gali auto­ma­tiš­kai arba ranki­niu būdu užda­ryti oro nukrei­pimo svir­telę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevėju režimu.
Wi-Fi valdy­mas. Įren­ginį galima valdyti tele­fonu.
Kondi­cio­nie­rius turi dviejų pakopų auši­nimą: greito auši­nimo reži­mas ir bevė­jis auši­nimo reži­mas.
Įranga turi sausi­nimo funk­ciją.
Šiame mode­lyje yra inte­gruo­tas jude­sio apti­kimo jutik­lis. Vėsi­nant patalpą, regu­liuo­jama svir­telė, kad oro srau­tas būtų nukrei­pia­mas nuo žmonių, o šildant – atvirkš­čiai.
Ener­gi­jos taupy­mas. Taupy­da­mas elekt­ros ener­giją, įren­gi­nys auto­ma­tiš­kai įjun­gia bevėjį režimą, kai žmonių nėra patal­poje.
Kondi­cio­nie­rių susie­jus su tele­fonu, jis gali pradėti veikti, kai esate netoli namų.
Kamba­rio anali­za­vi­mas. Kad įranga būtų naudo­jama efek­ty­viau­siai, kondi­cio­nie­rius pats auto­ma­tiš­kai anali­zuoja kamba­rio sąly­gas ir remian­tis varto­tojo pagei­dau­jama tempe­ra­tūra bei lauko tempe­ra­tūra, persi­jun­gia į tinka­miau­sią režimą.
„Tri-Care“ filt­ras. Užtik­rina oro higie­niš­kumą – oras išva­lo­mas nuo buiti­nių dulkių dale­lių, gyvūnų plaukų, suma­ži­na­mas virusų ir bakte­rijų kiekis ore.
Kondi­cio­nie­rius įspėja, kada laikas pakeisti filt­rus.
Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – įranga dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
Kondi­cio­nie­rius taip pat turi skait­me­ninį ekraną.
Šalt­ne­šis – R32.
Komp­lekte su nuoto­li­nio valdymo pulte­liu
.

Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo energijos klasė
A+++
Šildymo energijos klasė
A+++
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
2.50
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
3.20
Nominali šaldymo galia, kW
2.5
Nominali šildymo galia, kW
3.2
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
4.63
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
8.8
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
4.74
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
5.1
Wi-Fi
Yra
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.18/0.54/0.93
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.15/0.675/2.16
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.2/2.9/4.5
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.0/3.4/9.5
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
10.1/8.6/7.1
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
45
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
38/-/16
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
45./-
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
889x299x215
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
790x548x285
Vidinio bloko svoris, kg
10.6
Išorinio bloko svoris, kg
32.5
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
15
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
8
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")