Samsung » Smsung bevėjai kondicionieriai

Samasung bevėjis ARISE 2.5/3.2KW kondicionierius

Samasung bevėjis ARISE 2.5/3.2KW kondicionierius

Įren­ginį galima valdyti tele­fonu.
Bevė­jis kondi­cio­nie­rius. Kondi­cio­nie­rius turi perfo­ruotą korpusą (su 23000 tūkst. skylu­čių) ir tempe­ra­tū­ros palai­ky­mui patal­poje (vėsi­nimo režime) gali auto­ma­tiš­kai arba ranki­niu būdu užda­ryti oro nukrei­pimo svir­telę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevėju režimu.
Kondi­cio­nie­rius turi dviejų pakopų auši­nimą: greito auši­nimo reži­mas ir bevė­jis auši­nimo reži­mas.
Įranga turi sausi­nimo funk­ciją.
Kamba­rio sąlygų anali­za­vi­mas. Kad įranga būtų naudo­jama efek­ty­viau­siai, auto­ma­tiš­kai anali­zuo­ja­mos kamba­rio sąly­gos ir remian­tis varto­tojo pagei­dau­jama tempe­ra­tūra bei lauko tempe­ra­tūra, kondi­cio­nie­rius auto­ma­tiš­kai persi­jun­gia į tinka­miau­sią režimą.
Anti­bak­te­ri­niai filt­rai. Šie filt­rai išvalo orą nuo smul­kių buiti­nių dulkių, gyvūnų plaukų bei virusų ir bakte­rijų. Kondi­cio­nie­rius siun­čia įspė­jimą, kada laikas išva­lyti filt­rus.
Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – įranga dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
Kondi­cio­nie­rius turi skait­me­ninį ekraną.
Šalt­ne­šis – R32.
Komp­lekte su nuoto­li­nio valdymo pulte­liu.

Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
2.50
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
3.20
Nominali šaldymo galia, kW
2.5
Nominali šildymo galia, kW
3.2
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.57
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.7
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.81
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4
Wi-Fi
Yra
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.21/0.70/1.03
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.20/0.84/1.27
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.30/3.60/4.70
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.40/4.00/5.60
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
9.8/9.3/8.4
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
28
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
37/-/19
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
46/-
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
820x299x215
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
660x475x242
Vidinio bloko svoris, kg
8.9
Išorinio bloko svoris, kg
23
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
15
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
8
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")