Samsung » Samsung šilumos siurbliai

Šilumos siurblys SAMSUNG NORDIC RANGE COMFORT 3.5/4.0KW

Šilumos siurblys SAMSUNG NORDIC RANGE COMFORT 3.5/4.0KW 

NORDIC RANGE COMFORT

 • Anti­bak­te­ri­niai filt­rai. Paga­minti su anti­bak­te­rine danga, kuri stabdo pelė­sių ir grybe­lio daugi­ni­mąsi ir apsaugo nuo negero kvapo.
 • Šildy­mas iki –25°C. "Samsung" N-seri­jos kondi­cio­nie­riai pritai­kyti šaltes­niam klima­tui, todėl leng­vai veikia net prie –25°C tempe­ra­tū­ros. Pati­ki­mu­mas atšiau­rio­mis oro sąly­go­mis.
 • Auto­ma­ti­nis išsi­va­ly­mas. Oro kondi­cio­nie­riuose dėl išorės ir vidaus tempe­ra­tūrų skir­tumo kaupiasi drėgmė, o dėl jos gali kaup­tis grybe­lis ir mikro­bai. „Sam­sung“ oro kondi­cio­nie­riai turi auto­ma­ti­nio išsi­va­lymo funk­ciją, kuri veikia net tada, kai kondi­cio­nie­rius yra išjung­tas. Veikiant šiai funk­ci­jai, kondi­cio­nie­rius išlieka sausas, nesklei­džia nema­lo­naus kvapo, jame nesi­kau­pia mikro­bai.
 • Leng­vai pasie­kiami filt­rai.
 • Valdy­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur. Valdy­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­rių vos vienu prisi­­­lie­timu. Arba tiesiog nuro­­­dy­­­kite savo pagei­da­vi­mus dirb­ti­nio inte­lekto (DI) siste­mai ir mėgau­ki­tės laisve.
 • Skait­me­ni­nis ekra­nas. Jame galė­site matyti realią patal­pos tempe­ra­tūrą, nusta­tytą režimą, filtro užterš­tumo indi­ka­ciją ir kitą reika­lingą infor­ma­ciją. Ekra­nas mato­mas tik įjun­gus kondi­cio­nie­rių.
 • Realaus laiko laik­ma­tis. 24 valandų laiko­tar­pyje nusta­ty­kite, kuriuo metu kondi­cio­nie­rius dirbs norimu režimu ir kuriuo metu norite, kad nedirbtų.
 • „Good Sleep“ reži­mas. Šis įspū­din­gas tempe­ra­tū­ros kont­ro­lės reži­mas auto­ma­tiš­kai nustato opti­ma­lią tempe­ra­tūrą, kad Jūsų miegas būtų gilus ir Jūs nubus­tu­mėte žvalūs.
 • Auto­ma­ti­nis persi­jun­gi­mas. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • Nusau­si­nimo reži­mas. Apsauga nuo tvan­kaus ir drėgno oro namuose. Drėg­mės šali­ni­mas iš Jūsų aplin­kos.
 • „Quiet“ reži­mas. Kondi­cio­nie­rius dirb­da­mas šiame režime veikia itin tyliai.
 • Šalt­ne­­šis – R32.

Nominali šaldymo galia, kW
3.5
Nominali šildymo galia, kW
4

Wi-Fi
Yra
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.18/0.91/1.2
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.15/0.99/2.35
Šildymo energijos klasė
A++
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.2/4.2/5.5
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.0/4.6/10.5
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
8.5/7.5/4.5
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
45
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
4.04
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.85
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
7.7
Rekomenduojamas saugiklis, A
20
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Maksimali šaldymo galia, kW
4.2
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
612
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
317
Minimali šaldymo galia, kW
0.9
Maksimali šildymo galia, kW
7.2
Minimali šildymo galia, kW
0.8
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
15
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
8
Šaltnešio tipas
R32