Samsung » Samsung šilumos siurbliai

Šilumos siurblys NORDIC ESSENTIAL 3.5/4.0KW

Šilumos siurblys NORDIC ESSENTIAL 3.5/4.0KW

NORDIC ESSENTIAL

 • Mėgau­ki­tės išma­ne­s­niu gyve­nimu („AI Auto Comfort“)
 • Mėgau­ki­tės išma­ne­s­niu gyve­nimu naudo­dami „AI Auto Comfort“. Ši funk­cija auto­­ma­ti­š­kai anali­zuoja kamba­­rio sąly­gas, įren­gi­nio naudo­jimo įpro­čius ir opti­mi­zuoja įvai­rius reži­mus. Pagal jūsų norimą tempe­ra­tūrą auto­­ma­ti­š­kai įjun­gia­­mas tas reži­­mas, kuris yra tinka­miau­sias opti­ma­­lioms sąly­goms palai­­kyti.
 • Valdy­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur („Sma­r­tThings“)
 • Valdy­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­rių vos vienu prisi­­lie­timu. Arba tiesiog nuro­­dy­­kite savo pagei­da­vi­mus dirb­ti­nio inte­lekto (DI) siste­mai ir mėgau­ki­tės laisve. Be to, sistema pati pasiū­lys geriau­sias nuosta­tas.
 • Vėsi­n­­kite grei­čiau, plačiau ir toliau („Fast Cooling“)
 • Grei­tai atvė­sina patalpą nuo kampo iki kampo, tad galite pato­­giai jaus­tis bet kurioje vietoje. Skai­t­me­ni­nio inve­r­te­­rio „Boost“ tech­­no­lo­gija atvė­sina orą 43 % grei­čiau. Be to, pažangi įren­gi­nio kons­t­ru­k­cija pasi­­žymi 15 % dide­s­niu venti­lia­to­riumi, 18 % platesne anga ir 31 % plate­s­niais spar­nais. Tad oras paskir­s­to­­mas toliau ir plačiau – net iki 15 metrų.
 • Gere­s­nis miegas visą naktį („Good Sleep“ reži­­mas)
 • „Good Sleep“ reži­­mas su „Wind-Free™“ funk­cija palaiko idea­lią aplinką geram miegui, nes nėra jokių šalto vėjo srautų. Tempe­ra­tūrą regu­liuo­janti „Wind-Free™“ funk­cija padeda grei­tai užmigti, miegoti giliai, pato­­giai ir nubusti pail­­sė­­jus.
 • Taupo ener­giją, pini­­gus, bet vėsina efek­ty­viai (ECO reži­­mas)
 • Taupo ener­giją, bet vis tiek palaiko vėsą. Paly­ginti su įprastu režimu, ECO režimu naudo­jama mažiau komp­re­so­riaus galios, taigi suma­žėja ener­gi­jos suva­r­to­ji­­mas*. Kai lauke nėra itin karšta, galima vėsinti efek­ty­viau, taupant tiek ener­giją, tiek pini­­gus, tad nerei­kės jaudi­n­tis dėl elek­t­­ros sąskaitų.
 • Nordic serija.  "Samsung" N-seri­jos kondi­cio­nie­riai pritai­kyti šaltes­niam klima­tui, todėl leng­vai veikia prie žemų tempe­ra­tūrų. Šis mode­lis gali šildyti patal­pas esant –30°C.
 • Apsau­go­tas nuo koro­zi­jos, kad vėsintų ilgai („DuraFin™ Plus“)
 • Išlai­ky­­kite malo­­nią vėsą dar ilgiau. „Ocean Fin“ paga­mi­n­tas iš koro­zi­jai atspa­­­rios medžia­gos, kuri apsaugo nuo rūdi­jimo, o tai padeda palai­­kyti opti­malų šilu­mo­kai­čio darbą. Neįti­kė­ti­nas atspa­­ru­­mas rūdims įrody­tas pasi­­te­l­­kiant 480 val. drus­­kos purš­kimo bandy­mą.
 • Išsi­­valo pats – auto­­ma­ti­š­kai (Trijų etapų auto­­ma­ti­nis valy­­mas)
 • Palai­ky­­kite oro kondi­cio­nie­riaus vidaus švarą be jokių pastangų! Šilu­mo­kai­čiui baigus darbą „Auto Clean“ funk­cija auto­­ma­ti­š­kai išdžio­­vins įren­ginį per trijų etapų proce­dūrą. Ji paša­lina drėgmę 10–30 minu­čių pūsdama orą. Taip apsau­goma nuo bakte­­rijų sankaupų ir nema­lo­nių kvapų.

Vidinio bloko modelis
AR12TXFZBWKNEE
Išorinio bloko modelis
AR12TXFZBWKXEE
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Wi-Fi
Yra
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.18/0.92/1.45
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.15/1.10/2.28
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.2/4.4/6.4
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.0/5.2/10.0
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
10.5/9.5/8.5
Kompresoriaus galia, kW
4.09
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.64
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.8
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.3
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
0.965/0.65
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
KTN130D42URF
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
350
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
40.0/-/19.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
820x299x215
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
790x548x285
Vidinio bloko svoris, kg
9.2
Išorinio bloko svoris, kg
33
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-30~24
Serija (šilumos siurbliai)
126 Sieniniai Nordic Essential
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
0.9/3.5/4.4
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
0.7/4.0/6.8
Šaldymo energijos klasė
A+